Prevod sa srpskog na nemački jezik

Prevod sa srpskog na nemački jezik: sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod sa srpskog

Prevod sa srpskog na nemački jezik

Prevod sa srpskog na nemački jezik je već skoro 10 godina u agenciji BGprevodi  jedna od najčešće traženih usluga.  Naši stručni prevoioci sa nemačkog na srpski jezik prevode sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (izdavanje radne dozvole, uverenja..) kao i raznu  dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Takođe, prevodimo sa srpskog na nemački jezik i sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, sertifikate, punomoćja…) kao i tekovine Evropske unije.

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za nemački jezik, odnosno usluga sudskog tumača, od posebne važnosti je za pojedince ili kompanije koje imaju potrebu za prevodilačkim uslugama jer se sam proces prevođenja dokumenata i dokumentacije razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je potrebno da sam prevod prati zakonska regulativa, overom kod sudskog tumača.

Overa dokumenata kod sudskog tumača za nemački jezik, za sam proces prevođenja donosi par dodatnih aktivnosti koje nisu uključene u “standardni” proces prevođenja.

Ključna razlika u procesu odnosi se prevashodno na način donošenja i preuzimanja prevedenih dokumenata, overenih kod sudskog tumača, koje se mora obaviti lično ili putem kurirskih službi, preporučenom pošiljkom.

Još jedna ključna aktivnost pre samog procesa prevođenja dokumentacije sa ruskog na srpski (koja zahteva overu kod sudskog tumača) je i to da se klijent najpre treba raspitati u nadležnom sudu da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa ruskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom ili ne.

Ovaj korak neophodno je uraditi pre samog procesa prevođenja sa srpskog na nemački jezik jer ne zahtevaju sva dokumenta ovakav tip overe i samim tim se mnogo vremena može uštedeti pravovremenom informisanošću.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački jezika

Osnovni razlog zbog čega su BGprevodi ispred svih kada je u pitanju kvalitet prevoda dokumenata sa srpskog na nemački jezik jeste to što se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Na ovaj način omogućavamo da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni, dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja.

Kako bi kvalitet prevoda ispunio očekivanja, ono što je od ključne važnosti je da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisane procedure, te da se dostavi i originalan dokument na uvid.

Razlog ovakve procedure je taj da sudski tumač za nemački jezik mora originalni dokument da uporedi sa prevodom kako bi se utvrdilo da li među njima postoji bilo kakva razlika koja bi uticala na kvalitet prevoda.

Prevodilac sa srpskog na nemački jezik

Nakon što prevodilac sa srpskog na nemački jezik sačinio prevod, isti se šalje sudskom tumaču kako bi se tumač uverio da su originalni dokument i prevod identični, on stavlja svoj pečat na prevod, čime se potvrđuje vernost prevoda originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

U nastavku možete videti najčeše tražena dokumenta za prevod i overu kod sudskog veštaka, od strane pravnih lica:

 • medicinska dokumentacija
 • tehnička dokumentacija
 • dokumentacije za tender

Osim navedenih, sa srpskog na nemački jezik se prevode i overavaju kod sudskog tumača, između ostalog i:

 • uputstva za rukovanje
 • lekarski nalazi
 • uputstva za lekove i karakteristike proizvoda
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • projektna dokumentacija
 • deklaracije proizvoda

Kada su u pitanju prevodi sa ruskog na srpki jezik kod fizičkih lica, onda su to najčešće sledeći tipovi dokumenata:

 • lične karte
 • pasoši
 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • izvod iz matične knjihe venčanih
 • saobraćajna i vozačka dozvola
 • potvrdu o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • uverenje o državljanstvu
 • radne dozvole

Te i sve ostale vrste dokumenata  koja se predaju nadležnim službama kao što su:

 • saglasnosti (za zastupanje)
 • potvrde (o bračno stanju, zaposlenju…)
 • uverenja (o neosuđivanosti/nekažnjavanju …)

Želite da saznate koliko bi koštao vaš prevod sa ruskog na srpski jezik?

Najčešće traženi prevodi:

Call Now Button+381 62 629 230